Stadgar för skolrådet vid Danmarks skola

1.     Skolrådet är ett samarbetsforum för personal, elever, föräldrar och skolledning.

 2.     Skolrådet behandlar frågor som lyfts av någon deltagare som t ex

·     Huvudsyftet med skolrådet är en dialog mellan skola och hem

·     Arbetsmiljö omfattande hela verksamheten inklusive likabehandlingsplan och värdegrund.

·     Aktiviteter

·     Ordningsfrågor

 Vid behov kan skolrådet inom sig utse arbetsgrupper, som arbetar med speciella frågor.

 3.     Frågor om enskilda elever eller anställda skall inte behandlas av rådet.

 4.     Kallelse och dagordning sammanställs av ordföranden och utsändes en vecka före sammanträdet. Föräldrar, elever eller anställda kan anmäla ärende för behandling i rådet helst en vecka före sammanträde. Skolrådets representanter skickar ut en fråga till övriga föräldrar i klassen om det är någon som har en fråga till skolrådet. Protokollet ska vara färdigställt och justerat av en föräldrarepresentant två veckor efter att skolrådets möte ägt rum.

 5.     Rådet består av 2 st representanter från varje klass samt 2 st personal-representanterresentanter och rektor. För beslut krävs föräldrarepresentation av minst 3 ledamöter. Ledamot utses för två år för föräldrarepresentant, dock inte längre än den tid man har barn vid Danmarks skola. Skolrådet antar ledamot till rådet. Ledamöter utses klassvis vid ordinarie föräldramöte . Förslag till skolråd anslås efter sista skolrådsmötet varje läsår (via skolans hemsida http://danmarksskola.uppsala.se/).

 6.     Ordförande utses bland rådets föräldrarepresentanter.

 7.     Information om skolrådet sker genom att protokoll offentliggörs till föräldrar på skolans hemsida, via mail samt finns tillgängligt i skolan. Skolrådets ledamöter får protokollen i utskick.

 8.     Ändring av stadgarna sker genom beslut med kvalificerad majoritet vid två på varandra följande möten. (Hälften av ledamöterna närvarande, 2/3 majoritet.)

 Upprättad 2016-12-08.

Uppdaterad: