Skolsköterska

Jag heter Christina Lindahl och arbetar som skolsköterska på Danmarks skola. Skolsköterskans uppdrag är främst att arbeta förebyggande samt hälsofrämjande genom regelbundna hälsosamtal, hälsokontroller samt uppföljningar, hälsoundervisning och vaccinationer.

Elevhälsan är en frivillig resurs för eleven och dess familj. Läs mer om elevhälsans basprogram på uppsala.se.

Enklare sjukvårdsinsatser erbjuds, och vid behov hänvisar jag vidare till sjukvården. Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig i frågor som rör barn och ungas hälsa.

Skolsköterskan och skolläkaren ansvarar för elevhälsans medicinska insats (EMI). Skolläkare kan bokas genom mig vid skolrelaterade hälsoproblem. Jag samarbetar med skolläkare Louise Diös. EMI omfattas av lagstadgad sekretess. Medgivande från vårdnadshavare efterfrågas för utlämnande av information om en enskild elevs hälsotillstånd.

EHT och EHM

Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam (EHT) som träffas varje vecka och resonerar i både övergripande elevhälsoarbete samt enskilda elevhälsofrågor. Vid elevhälsomöten (EHM) deltar vårdnadshavare, barn, berörd skolpersonal och representant från elevhälsoteamet.

 

Skolsköterska
Christina Lindahl
Uppdaterad: