Specialpedagog

En bild
Jag heter Christoffer Stenlund och är utbildad specialpedagog.
Mitt uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt med olika former av stödinsatser.
På Danmarks skola innebär det exempelvis att jag:
·        sitter i elevhälsoteamet
·        arbetar på organisations-, grupp- och individnivå för att alla elever ska få den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling
·        i samarbete med pedagogerna på skolan utforma undervisning så eleverna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
·        göra pedagogiska kartläggningar och bedömningar
·        i samarbete med Konsultativt stöd göra utredningar såsom läs- och skrivutredning
·        undervisning i grupp och/-eller enskilt
·        på uppdrag från rektor och tillsammans med lärare skriva och utvärdera åtgärdsprogram
·        tillsammans med pedagogerna hitta pedagogiska verktyg i de olika lärmiljöerna
·        handledning personal
·        föräldrakontakter
·        utifrån behov kontakt med mottagande skola vid överlämnande
 
Kontaktuppgifter
Uppdaterad: